Maruni मारुणी

तिहार पर्वमा गाइने/नाचिने लोक नृत्य जसमा पुरुषले महिलाको वस्त्र धारण गरेर नाच्ने गर्दछ|

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.